Vedtægter Hirtshals Boldklub 
 
§1
Klubbens navn er “Hirtshals Boldklub” og har hjemsted I Hirtshals Kommune. Hirtshals Boldklub er stiftet af Hirtshals Boldklub af 1920 ´s fodboldafdeling og daterer som sådan sin start til 1920.
 
§2
Boldklubbens formål er at udbrede interesse for og kendskab til fodbold samt at udvikle færdighed i fodbold hos medlemmerne. Foreningen har ungdoms- og seniorafdelinger. Bestyrelsen nedsætter ungdoms- og seniorudvalg.
 
§3
I klubben kan optages såvel mandlige som kvindelige medlemmer. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Såfremt særlige omstændigheder taler herfor, har bestyrelsen ret til at kræve ekstra kontingent. Bestyrelsen har ligeledes ret til at meddele hel eller delvis frit kontingent, når særlige omstændigheder taler herfor. Intet medlem må have mere end 6 måneders restance. Restance herudover kan medføre udelukkelse af klubben. Genoptagelse kan kun finde sted, når restancen er betalt. Bestemmelser om disse afgøres af bestyrelsen.
 
Som æresmedlem kan udnævnes medlemmer, der på en eller anden måde har gjort sig fortjent til klubbens særlige udmærkelse. Æresmedlemmer udnævnes af bestyrelsen.
 
§4
Klubbens medlemmer er underkastet de af bestyrelsen til enhver tid givne anordninger samt love og bestemmelser, der er givet af D.I.F. og specialforbund, som klubben til enhver tid måtte være medlem af. Overtræder et medlem disse lover og forskrifter eller udviser en opførsel, der gør vedkommende uværdig til fortsat at stå medlem, kan bestyrelsen under ansvar over for generalforsamlingen ekskludere den pågældende af foreningen. I mindre graverende tilfælde kan bestyrelsen idømme karantæne. Ved eksklusion har det pågældende medlem ret til at møde på førstkommende generalforsamling og der få sagen forelagt.
 
§5
Klubbens ledelse forestår af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. Klubben tegnes af formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Den samlede bestyrelse kan meddele fuldmagt. Bestyrelsesbeslutninger, og alle de handlinger der foretages i henhold hertil, forpligter klubben.
 
Bestyrelsen består af 5-10 medlemmer, en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær samt øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Alle beslutninger sker ved simpelt flertal blandt de deltagende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er dog kun beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed har formanden (næstformanden) den afgørende stemme. En af bestyrelsens medlemmer kan til enhver tid indkalde til bestyrelsesmøde med 5 dages varsel. Sekretæren fører eller lader føre protokol over alle møder. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og kan nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver indenfor klubben.
 
Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. Halvdelen afgår skiftevis hvert år. Består bestyrelsen af et ulige antal personer, så er flest valgt for 2 år. Udtræder et bestyrelsesmedlem har bestyrelsen lov til at supplere sig selv.
 
Følgende medlemmer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen:
 
1) Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der
udlejer lokaler m.m. til klubben eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til klubben.
2) Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger
eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til klubben eller kontrollerer udlejer af
lokaler m.m. til klubben.
3) Ejere af lokaler m.m. der udlejes til klubben.
 
Nr. 1 og 2 omfatter ikke selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der er almennyttige, og hvis hovedformål er at stille faciliteter til rådighed for børn og unge.
 
§6
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden 1. marts. Indvarsling til generalforsamling samt dagsorden skal bekendtgøres i dagspressen med mindst 7 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:
 
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og formueforhold til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
 8. Eventuelt.
 
En af bestyrelsen udpeget dirigent leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.
 
Ekstraordinær generalforsamling holdes efter bestyrelsens skøn, eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med opgivelse af forhandlingsemne. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig sa°fremt en tredjedel af stemmeberettigede medlemmer er mødt.
 
§7
Alle klubbens medlemmer har ret til at møde på enhver generalforsamling, såfremt forfaldent kontingent er betalt. De medlemmer, der er fyldt 16 år og har 3 måneders medlemskab har stemmeret og ret til at udtale sig. Ulønnede trænere og ledere anses for medlemmer og har ligeledes stemmeret og ret til at udtale sig. Alle medlemmer af Boldklubbens Venner er automatisk passivt medlem af Hirtshals Boldklub med deraf ret til at møde på generalforsamlingen. De har dog kun stemmeret, hvis de betaler almindeligt medlemskontingent.
 
Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år.
 
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Står stemmer lige bortfalder forslaget.
 
Til vedtægtsændring kræves der dog, at to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
Ved alle valg hvor flere end der skal vælges er bragt til forslag samt ved afgørelse af eksklusion, skal afstemningen ske skriftligt.
 
§8
Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
 
§9 
Klubbens regnskab skal revideres af de på den ordinære generalforsamling valgte revisorer. Revisorerne vælges på skift for et år af gangen.
 
§10
Til klubbens opløsning kræves vedtagelse med en majoritet på tre fjerdedele af de fremmødte på to med 14 dages mellemrum afholdte ekstraordinære generalforsamlinger.
 
§11
Ved opløsning af klubben overgår den eventuelle formue og øvrige værdier til andre idrætslige formål i Hirtshals by.
 
§12
Alle tidligere love ophæves hermed.
 
Således vedtaget på generalforsamlingen d. 27. februar 2001
Jan Kristensen, formand
Kristian Gammelgaard, næstformand
Brian Stemskrog, kasserer
Preben Engstrøm
Morten Andersen
Mette Christensen

De støtter os

Kunstgræsbane

kunstgræsbane beliggende ved træningsbanerne på Nejst ved Hirtshals Idrætscenter.

Kunstgræsbanen blev anlagt i 2009 med hjælp fra klubbens spillere og medlemmer. Samtidig blev lysanlægget omkring banen moderniseret, således forholdene er helt i top.

*For mere information om baneleje kan du skrive
 til os på: hb@hirtshalsboldklub.dk