Generalforsamling 2018
20. februar 2018 
 
Tirsdag d. 27. februar 2018 afholder Hirtshals Boldklub ordinær generalforsamling på Hirtshals Stadion kl. 20.00.
Dagsorden ifølge vedtægter!

Udsnit fra vedtægter:
§6
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden 1. marts. Indvarsling til generalforsamling samt dagsorden skal bekendtgøres i dagspressen med mindst 7 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og formueforhold til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

En af bestyrelsen udpeget dirigent leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.
Ekstraordinær generalforsamling holdes efter bestyrelsens skøn, eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom til bestyrelsen med opgivelse af forhandlingsemne. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig sa°fremt en tredjedel af stemmeberettigede medlemmer er mødt.

§7
Alle klubbens medlemmer har ret til at møde på enhver generalforsamling, såfremt forfaldent kontingent er betalt. De medlemmer, der er fyldt 16 år og har 3 måneders medlemskab har stemmeret og ret til at udtale sig. Ulønnede trænere og ledere anses for medlemmer og har ligeledes stemmeret og ret til at udtale sig. Alle medlemmer af Boldklubbens Venner er automatisk passivt medlem af Hirtshals Boldklub med deraf ret til at møde på generalforsamlingen. De har dog kun stemmeret, hvis de betaler almindeligt medlemskontingent.

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 18 år.

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Står stemmer lige bortfalder forslaget.

Til vedtægtsændring kræves der dog, at to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Ved alle valg hvor flere end der skal vælges er bragt til forslag samt ved afgørelse af eksklusion, skal afstemningen ske skriftligt.

De støtter os

Kunstgræsbane

kunstgræsbane beliggende ved træningsbanerne på Nejst ved Hirtshals Idrætscenter.

Kunstgræsbanen blev anlagt i 2009 med hjælp fra klubbens spillere og medlemmer. Samtidig blev lysanlægget omkring banen moderniseret, således forholdene er helt i top.

*For mere information om baneleje kan du skrive
 til os på: hb@hirtshalsboldklub.dk